Projektowanie

Jesteśmy firmą, w ramach której prowadzimy prace projektowe i dokumentacyjne w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie branżowe (również wykonawcze), aktualne przepisy prawno-administracyjne, polskie i europejskie normy, opracowania, normy branżowe i literaturę fachową.

Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji:

 • gazów technicznych,
 • gazów specjalnych (laboratoryjnych) – wysokiej czystości,
 • gazów medycznych i próżni,
 • sprężonego powietrza,
 • cieczy kriogenicznych
 • płynów technologicznych.
 • aktywnych systemów bezpieczeństwa gazów i płynów palnych, wybuchowych, toksycznych.

Wykonujemy również projekty związane z infrastrukturą przedmiotowych instalacji:

 • fundamenty pod stacje zgazowania gazów technicznych, agregaty sprężarkowni, zbiorniki,
 • stacje zaopatrywania w płyny technologiczne, stacje CNG i LPG,
 • konstrukcje wiat i boksów magazynowych,
 • konstrukcje estakad pod rurociągi,
 • dróg dojazdowych, placów składowych,
 • specjalistycznych konstrukcji związanych z infrastrukturą instalacji.

Sektory przemysłu, w których wykorzystano nasze projekty:

 • przemysł wykorzystujący gazy w procesach spawania, procesach metalurgicznych oraz
 • procesach spożywczych,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł farmaceutycznych,
 • laboratoria badawcze,
 • medycyna,
 • terapia kriogeniczna,
 • banki tkanek i materiałów biologicznych,
 • kriogenika.

W celu tworzenia kompletnej dokumentacji i w zależności od potrzeb inwestycji, zakres opracowań projektowych łączy następujące branże:

instalacyjne: rurociągi, technologiczne: opis procesów, właściwy dobór źródeł gazów/płynów oraz armatury do ich eksploatacji, wraz z instalacjami wspomagającymi, konstrukcyjno-budowlane: fundamenty, konstrukcje wiat, adaptacje pomieszczeń,

elektryczne: zasilanie elektroenergetyczne,wentylacyjno-klimatyzacyjne,automatyki związanej ze sterowaniem, zabezpieczeniami i wizualizacji pracy instalacji.

Tworzymy opracowania:

 • projektów budowlanych, do wniosków o pozwolenie na budowę,
 • projektów wykonawczych, wraz z zestawieniem specyfikacji materiałowej, kosztorysami
 • inwestorskimi, warunkami wykonania i odbioru robót,
 • projektów technicznych, z koncepcją funkcjonalności technologicznej instalacji i programem
 • działania, w oparciu o optymalizację kosztów i rozwiązań użytkowych,
 • dokumentacji powykonawczych,
 • dokumentacji odbiorowych instalacji dozorowych,
 • dokumentacji analizy zagrożeń wybuchem z określaniem stref zagrożenia wybuchem,
 • wytycznymi ograniczającymi ich zasięg lub ich minimalizację,
 • opracowania dodatkowe:
 • mapy do celów projektowych,
 • uzgodnienia ZUDP,
 • karty informacyjne przedsięwzięć,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • ekspertyzy geotechniczne gruntów pod przedmiotowe obiekty związane z instalacjami,,
 • instrukcje eksploatacji i obsługi instalacji.

Prowadzimy:

 • w zastępstwie inwestora proces ubiegania się o pozwolenie na budowę,
 • nadzór autorski projektów,
 • szkolenia w zakresie pracy z gazami technicznymi ( wybuchowe, sprężone, kriogeniczne-silnie schłodzone) ,obsługi instalacji gazów technicznych, zagrożeń związanych z obsługą i
 • eksploatacją gazów technicznych,
 • doradztwo techniczne w zakresie:
 • właściwego doboru źródeł gazów (zbiorniki, butle / wiązki gazowe, kompresory, agregaty próżni) oraz urządzeń do ich optymalnej eksploatacji,
 • systemów wspomagających ich pracę,
 • lokalizacji inwestycji (względy funkcjonalno – użytkowe, bhp, p.poż.),
 • trasy instancji oraz sposoby ich prowadzenia,
 • doboru materiału i sposobu montażu,
 • właściwego doboru pozostałej armatury (wykonawczej, sterującej, bezpieczeństwa, AKPiA, itp.)

Wykonujemy:

 • analizy finansowe i energetyczne,
 • kosztorysy i przedmiary robót.

Współpracujemy z:

 • wiodącymi biurami projektowymi jako branżyści,
 • głównymi dostawcami gazów technicznych,
 • głównymi dostawcami sprężarek sprężonego powietrza, CNG i agregatów próżniowych,
 • producentami zbiorników ciśnieniowych, kriogenicznych,
 • producentami armatury zaworowej, redukcyjnej, kontrolno-pomiarowej, sterującej i wizualizacyjnej.